Informačný list

o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

 

Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Bystrá

Jánska dolina 2127

032 03 Liptovský Ján

tel. číslo 044/5263 201, 5263 199,

fax 044/5263 196, email: info@krubystra.sk

 

 

Prevádzkovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO 00151866,

Pribinova 2,

812 72   Bratislava

 

Zodpovedná osoba

Úrad inšpekčnej služby

útvar kontroly

Pribinova 2

812 72   Bratislava,

tel. číslo 0961055101, email: gdpr@minv.sk

 

Právny základ

  • 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákona o ochrane osobných údajov“).

 

Účel

spracúvanie osobných údajov vedených v knihe ubytovaných podľa § 24 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a poskytovanie služieb ubytovania.

 

Príjemca

Osobné údaje sú poskytované podľa § 24 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.

 

Doba uchovania osobných údajov

je upravená zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Právo dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov. Žiadosť je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (gdpr@minv.sk). Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.).

 

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad inšpekčnej služby

útvar kontroly

Pribinova 2

812 72 Bratislava.

 

 

Právo podať návrh na začatie konania

Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Návrh na začatie konania je potrebné zaslať na adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky,

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27.

 

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií nezamýšľa.

 

Informačný list o spracúvaní osobných údajov podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

 

Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Bystrá

Jánska dolina 2127

032 03 Liptovský Ján

tel. číslo 044/5263 201, 5263 199,

fax 044/5263 196, email: info@krubystra.sk

 

 

Prevádzkovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO 00151866,

Pribinova 2,

812 72 Bratislava

 

 

Zodpovedná osoba

Úrad inšpekčnej služby

útvar kontroly

Pribinova 2

812 72 Bratislava,

tel. číslo 0961055101, email: gdpr@minv.sk

 

Právny základ

  • 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákona o ochrane osobných údajov“).

 

Účel

Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej rehabilitácie, rekondičného pobytu podľa

  • zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

 

Doba uchovania osobných údajov

  • 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa zdravotná dokumentácia sa uchováva 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Právo dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov. Žiadosť je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (gdpr@minv.sk). Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad,  atď.).

 

 

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad inšpekčnej služby

útvar kontroly

Pribinova 2

812 72 Bratislava.

 

Právo podať návrh na začatie konania

Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Návrh na začatie konania je potrebné zaslať na adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky,

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27.

 

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií nezamýšľa.