Informačný list o spracúvaní osobných údajov podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Bystrá

Jánska dolina 2127

032 03 Liptovský Ján

tel. číslo 044/5263 201, 5263 199,

fax 044/5263 196, email: info@krubystra.sk

Prevádzkovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO 00151866,

Pribinova 2,

812 72 Bratislava

Zodpovedná osoba

Úrad inšpekčnej služby

útvar kontroly

Pribinova 2

812 72 Bratislava,

tel. číslo 0961055101, email: gdpr@minv.sk

Právny základ

  • 13 ods. 1 písm. c) zákonač. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákona o ochrane osobných údajov“).

Účel

Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti,liečebno-preventívnej rehabilitácie, rekondičného pobytu podľa

  • zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
  • zákonač. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 315/2001 Z. z.o Hasičskom a záchrannom zbore.

Doba uchovania osobných údajov

  • 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa zdravotná dokumentácia sa uchováva 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právodotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov. Žiadosť je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (gdpr@minv.sk). Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad,  atď.).

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad inšpekčnej služby

útvar kontroly

Pribinova2

812 72 Bratislava.

Právo podať návrh na začatie konania

Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania je potrebné zaslať na adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky,

Hraničná12

820 07 Bratislava27.

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií nezamýšľa.